2020 Manchester Womens Varsity

Manchester University v Salford University