2018 Manchester Varsity

Manchester 42ish v Salford 6